Κτηματολόγιο

350,00 με ΦΠΑ: 434,00

Παραγωγή των απαιτούμενων αρχείων για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Ποσότητα

Το Module «Κτηματολόγιο» σε Tekton & Fespa για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Ελληνικό κτηματολόγιο

Νέες δυνατότητες στο «Τοπογραφικό»

Το module «Κτηματολόγιο» αποτελεί επέκταση των δυνατοτήτων της οντότητας «Τοπογραφικό» με αναδιάρθρωση των υπαρχόντων παραμέτρων & προσθήκη νέων παραμέτρων και εντολών, ώστε να μπορεί ο μελετητής να επεξεργαστεί καλύτερα το τοπογραφικό του διάγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Επιπλέον, το module περιλαμβάνει επέκταση του menu CAD με νέα ειδική διαδικασία μετατροπής του αρχείου *tek σε αρχείο *.dxf με την απαιτούμενη διαστρωμάτωση (layers) καθώς και ενσωματωμένη διαδικασία ελέγχων κατά τη διαδικασία μετατροπής ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοχή του παραγόμενου αρχείου από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κτηματολογίου.

Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών διαγραμμάτων στο νέο φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο βήμα προς βήμα.

«Σημείο» & «Πολυγραμμή», υπο-οντότητες του «Τοπογραφικού»

Η οντότητα «Τοπογραφικό» αποτελείται από τις ενεργές υπό-οντότητες «Σημείο» και «Πολυγραμμή», αλληλένδετες μεταξύ τους, οι οποίες χρησιμεύουν για την εισαγωγή, επεξεργασία και σχεδίαση όλων των γεωμετρικών στοιχείων ενός τοπογραφικού διαγράμματος.

Στις δύο αυτές υπο-οντότητες αποδίδονται τα layers. Τόσο το «Σημείο» όσο και η «Πολυγραμμή» μέσω της παραμέτρου «Σχόλιο» μπορούν να συνοδεύονται από κείμενο αποδιδόμενο αυτόματα στο ίδιο layer με αυτές, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τις προδιαγραφές του κτηματολογίου.

Αλλαγές και προσθήκες σε παραμέτρους & εντολές του «Τοπογραφικού»

Οι αλλαγές στις παραμέτρους χειρισμού του «Τοπογραφικού» συνοψίζονται σε:

Αναδιάρθρωση των παραμέτρων του Τοπογραφικού: Σημείο & Πολυγραμμή
Η απόδοση των νέων παραμέτρων στις οντότητες του σχεδίου

Επιπλέον έχουν γίνει αλλαγές, προσθήκες και βελτιώσεις και στην εργαλειογραμμή του «Τοπογραφικού»:

Μετονομασία της εντολής «Καθορισμός πολυγώνου» σε «Καθορισμός Πολυγώνου / Πολυγραμμής» με την οποία υπάρχει πλέον η δυνατότητα σχεδίασης ανοιχτής πολυγραμμής.

Προστέθηκαν οι παρακάτω 8 νέες εντολές:

Ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων

Διαστρωμάτωση πληροφορίας στο αρχείο (layers)

Έχουν ενσωματωθεί όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί ώστε να μπορεί ο μηχανικός να μετατρέπει με το πάτημα ενός κουμπιού το διάγραμμά του (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών εγγραπτέων πράξεων ή διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών διόρθωσης) από αρχείο Fespa-Tekton σε διανυσματικό αρχείο dxf το οποίο στη συνέχεια υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη οργάνωση της πληροφορίας του αρχείου tek στα διανυσματικά αρχεία dxf η οντότητα «Τοπογραφικό» διαθέτει πλέον έτοιμα επίπεδα πληροφορίας (layers) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Στις καρτέλες «Σημείο» και «Πολυγραμμή» έχει προστεθεί η παράμετρος «Κατηγορία Κτηματολογίου» όπου από το drop down menu ο μελετητής μπορεί να αντιστοιχίσει τα σημειακά και γραμμικά στοιχεία του αρχείου tek του στα επίπεδα πληροφορίας (layers) όπως απαιτούν οι προδιαγραφές του Ελληνικού Κτηματολογίου (Πίνακας 1 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών). Με την αντιστοίχιση αυτή αυτόματα εξασφαλίζεται η ορθή μετατροπή στο ζητούμενο τύπο οντότητας (lw polyline ή lwpolyline closed ή / και text) κατά τη μετατροπή του αρχείου tek σε dxf.

Μέσω της παραμέτρου «Κατηφορία Κτηματολογίου» αποδίδονται τα ζητούμενα layers στις οντότητες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κτηματολογίου

Μετατροπή & φύλαξη στην κατάλληλη μορφή αρχείου – Διαδικασία ελέγχου

Επιπλέον, κατά την μετατροπή του αρχείου tek σε dxf μέσω του νέου εκτεταμένου menu CAD το πρόγραμμά εκτελεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους ώστε το παραγόμενο αρχείο να πληροί τους κανόνες (γενικούς, τοπολογικούς, συστημικούς και πληρότητας της απαιτούμενης πληροφορίας) όπως έχει προδιαγραφεί απο το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Αν οι κανόνες δεν πληρούνται εμφανίζονται βοηθητικά μηνύματα ώστε να διευκολύνουν το χρήστη να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις.

Επέκταση menu CAD με τις επιλογές «Φύλαξη του αρχείου ως ΤΔ» και «Φύλαξη αρχείου ως ΔΓΜ» για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράγονται τα παρακάτω 2 αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην ίδια θέση με το αρχικό αρχείο tek:

Τα παραγομενα αρχεία dxf & pdf με το hashcode, παράγονται αυτόματα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής.
Η μορφή του pdf με το hashcode προς υπογραφή

Ψηφιακή υπογραφή των διαγραμμάτων & προετοιμασία για υποβολή

Μέσω του περιβάλλοντος του «Χαρτιού» σε Fespa & Tekton, μπορεί να γίνει εύκολα παραγωγή του αρχείου pdf που απεικονίζει το περιεχόμενο του αναλογικού διαγράμματος, του αρχείου που αποτελεί δηλαδή την ψηφιακή εκτύπωση του αρχείου *tek του τοπογραφικού διαγράμματος.

Στα δύο pdf αρχεία (το pdf – ηλεκτρονικό αποτύπωμα και το pdf – ψηφιακή εκτύπωση) ο μελετητής καλείται να υπογράψει ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή υπογραφή του.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προετοιμασίας των αρχείων προς εισαγωγή στον Yποδοχέα του Κτηματολογίου απαιτείται συμπίεση σε μορφή zip του αρχείου dxf και του αντίστοιχου υπογεγραμένου πλέον pdf με το hashcode.