Κωδικός: FESPAM

FESPA M + ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ + ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΔΟΚΟΙ

2.750,00 με ΦΠΑ: 3.410,00

Υπολογισμός Κατασκευών από Δομικό Χάλυβα

Έλεγχος και Σχεδίαση μεγάλου αριθμού διαφορετικών μεταλλικών συνδέσεων βάσει του EC3 -1-8

Υπολογισμός Σύμμικτης Δοκού Χάλυβα με πλάκα Σκυροδέματος

 

Ποσότητα

Fespa για μεταλλικές κατασκευές

Στατικό πρόγραμμα για την ανάλυση και διαστασιολόγηση μεταλλικών κατασκευών

Το πρόγραμμα Fespa παρέχει την δυνατότητα ανάλυσης και διαστασιολόγησης μεταλλικών ή σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα. Το Fespa Μεταλλικά μπορεί να λειτουργήσει είτε ως αυτόνομο πρόγραμμα (Stand Alone) είτε σε συνεργασία με το Fespa Σκυρόδεμα.

Το περιβάλλον εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων από σκυρόδεμα ή χάλυβα είναι ενιαίο, το ίδιο και η διαστασιολόγηση, ενώ η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται στο ίδιο τεύχος. Ο μεταλλικός φορέας υπολογίζεται μαζί με την θεμελίωση, η οποία μπορεί να υλοποιείται με πέδιλα, πεδιλοδοκούς, συνδετήριες, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα συνεργασίας με το πρόγραμμα επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων fepla.

Στο στατικό πρόγραμμα Fespa Μεταλλικά καλύπτονται όλοι οι έλεγχοι του EC3 στην οριακή κατάσταση αστοχίας και λειτουργικότητας. Σε πολυώροφα κτίρια πραγματοποιείται, επίσης, ολοκληρωμένος αντισεισμικός υπολογισμός βάσει του Ευρωκώδικα 8.

Στο Fespa για μεταλλικές κατασκευές τα μέλη διακρίνονται βάσει της σκοπούμενης λειτουργίας τους σε π.χ. στοιχεία πλαισίου, τεγίδες θερμής ή ψυχρής έλασης, σύνδεσμοι Χ ή V/Λ, σεισμικοί σύνδεσμοι, ράβδοι δικτυώματος κ.α. Στο κάθε είδος αποδίδονται αυτόματα συγκεκριμένα στατικά χαρακτηριστικά π.χ. ελαστικές αρθρώσεις, αλλά και συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχων σύμφωνα με EC3 και EC8, π.χ. στρεπτοκαμπτικός λυγισμός, πλαστιμότητα κλπ.)

Βιβλιοθήκη μεταλλικών μελών

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής διατομής από πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη, η οποία καλύπτει πρακτικά όλες τις διατομές που χρησιμοποιούνται σε Ελλάδα και Ευρώπη (Ι, Η, L, U, T, κοίλες κ.α.), ενώ υποστηρίζονται και λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης.

Πρόγραμμα ελέγχου μεταλλικών συνδέσεων

Fespa για μεταλλικές κατασκευές – Πρόγραμμα συνδέσεων – Πρόγραμμα ελέγχου μεταλλικών συνδέσεων.

Υποστηρίζεται ο έλεγχος και η σχεδίαση μεγάλου αριθμού διαφορετικών μεταλλικών συνδέσεων βάσει του EC3-1-8.

Υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης της σύνδεσης στο χώρο, καθώς και η εξαγωγή του σχεδίου σε πολλαπλές όψεις και τομές σε dxf.

Εισαγωγή δεδομένων

Βιβλιοθήκη πρότυπων μεταλλικών διατομών

Δυνατότητα επιλογής μεταλλικών διατομών από πίνακα με οικογένειες (κατηγορία διατομής = IPE, HEB, HEA) και καθορισμός παραμέτρου διάστασης (όνομα διατομής = 180, 200, 240,κλπ). Δυνατότητα περιγραφής συγκολλητής διατομής.

Είδος μέλους

Δυνατότητα επιλογής είδους μέλους με ειδικά στατικά χαρακτηριστικά το οποίο υπόκειται σε συγκεκριμένους ελέγχους (π.χ. ελκυστήρες, έκκεντροι και κεντρικοί αντισεισμικοί σύνδεσμοι, τεγίδες, δοκοί σύζευξης).

Ανάλογα με το είδος καθορίζονται αυτόματα τα στατικά χαρακτηριστικά της δοκού αρθρώσεις, μήκη λυγισμού, μήκη για υπολογισμό βελών αλλά και κανόνες σύμφωνα με τους οποίους θα ελεγχθεί (π.χ. Στρεπτοκαμτικός λυγισμός κλπ).

Έξυπνες εντολές για την εύκολη περιγραφή φορέων στο χώρο

Έλεγχος δεδομένων και συνδυασμοί δράσεων

Ανάλυση & Διαστασιολόγηση

Εφαρμοζόμενοι κανονισμοί

Άλλοι Σχετικοί Κανονισμοί και Διατάξεις

Έλεγχοι μελών από δομικό χάλυβα – Σύνοψη των ελέγχων κατά EC3

Συνδέσεις

Πρόγραμμα μεταλλικών συνδέσεων - Γενικά

Το πρόγραμμα μεταλλικών συνδέσεων χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των συνδέσεων μελών από δομικό χάλυβα. Υποστηρίζει τον έλεγχο και τη σχεδίαση μεγάλου αριθμού διαφορετικών μεταλλικών συνδέσεων βάσει του EN 1993-1-8. Υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης της σύνδεσης στο χώρο, καθώς και η εξαγωγή του σχεδίου σε πολλαπλές όψεις και τομές σε αρχεία μορφής *.dxf.

Το πρόγραμμα μεταλλικών συνδέσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με το στατικό πρόγραμμα Fespa.

Συνδέσεις ροπής
Συνδέσεις ροπής
Σύνδεση διαγώνιου συνδέσμου
Σύνδεση διαγώνιου συνδέσμου
Συνδέσεις τέμνουσας
Συνδέσεις τέμνουσας
Σύνδεση αποκατάστασης συνέχειας
Σύνδεση αποκατάστασης συνέχειας

Ομάδα συνδέσεων κοιλοδοκών

Διαθέσιμοι τύποι συνδέσεων κοιλοδοκών στο πρόγραμμα υπολογισμού συνδέσεων:

Το πρόγραμμα μεταλλικών συνδέσεων συνεργαζεται με το Fespa

Συνεργάζεται αμφίδρομα με το Fespa, αντλώντας από το αρχείο της μελέτης όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό (διαστάσεις μελών,εντατικά μεγέθη). Δημιουργούνται αυτόματα τα τεύχη υπολογισμών και τα σχέδια κάθε κόμβου.

Δουλεύει και αυτόνομα

Αυτόνομα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αντοχής του κόμβου με δεδομένες τιμές γεωμετρικών χαρακτηριστικών που επιλέγει ο χρήστης.

Εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα μεταλλικών συνδέσεων

Κάρτα αλλαγής των παραμέτρων της σύνδεσης. Όταν δεν έχει επιλεγεί αρχείο μελέτης (tek), η επιλογή διατομών δοκού και υποστυλώματος γίνεται από το χρήστη. Ο χρήστης επιλέγει τα βασικά χαρακτηριστικά για τη διαμόρφωση ενίσχυσης του κόμβου (π.χ. αν θα τοποθετηθεί ενίσχυση κάτω πέλματος δοκού ή ενισχυτικό έλασμα υποστυλώματος).

Η ενίσχυση κορμού εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που κρίσιμος έλεγχος είναι είτε ο έλεγχος διάτμησης (Ft,v,wp), είτε ο έλεγχος θλίψης (Ft,c,wc) είτε ο έλεγχος εφελκυσμού (Ft,t,wc) του κορμού του υποστυλώματος.

Εγκάρσιες νευρώσεις σε υποστύλωμα εφαρμόζονται όταν κρίσιμοι έλεγχοι είναι είτε αυτοί που αναφέρονται στην παραπάνω εικόνα είτε ο έλεγχος κάμψης πέλματος υποστυλώματος (Ft,t,fc).

Τα ενισχυτικά ελάσματα αυξάνουν την αντοχή της σύνδεσης στην ισχυρή διεύθυνση. Λειτουργούν όμοια με τις εγκάρσιες νευρώσεις ενίσχυσης του υποστυλώματος.

Ενισχυτικό έλασμα πέλματος τοποθετείται όταν κρίσιμος έλεγχος είναι ο έλεγχος κάμψης πέλματος υποστυλώματος (Ft,f,fc – mode 1 ή 2).

Ενίσχυση του κάτω πέλματος δοκού είναι απαραίτητη σε περίπτωση απαίτησης ικανοτικού ελέγχου. Αυξάνει κατά πολύ τη ροπή αντοχής (λόγω της αύξησης του μοχλοβραχίονα). Εφαρμόζεται όταν κρίσιμοι έλεγχοι είναι είτε ο έλεγχος πέλματος και κορμού δοκού σε θλίψη (Ft,c,fb) είτε ο έλεγχος κορμού δοκού σε εφελκυσμό (Ft,t,wb).

Επίλυση

Αντοχή σύνδεσης ανά φόρτιση

Για κάθε φόρτιση εμφανίζονται οι δράσεις, οι αντοχές και οι λόγοι εκμετάλλευσης αντοχής έναντι ροπής και τέμνουσας. Με έντονους χαρακτήρες επισημαίνεται η φόρτιση με τον κρίσιμο (μέγιστο) λόγο εκμετάλλευσης.

Ανάλυση αντοχής (κρίσιμης φόρτισης)

Συνολική αντοχή του κόμβου και ο αναλυτικός υπολογισμός των αντοχών των επιμέρους τμημάτων του. Στην περίπτωση ελέγχου σύνδεσης με χρήση γνωστού αρχείου, εκτός απο τις ροπές και τέμνουσες αντοχής του κόμβου, εμφανίζονται και οι συντελεστές εκμετάλλευσης αντοχής του.

Διερεύνηση αντοχής

Πίνακας στον οποίο αναγράφονται όλες οι πιθανές τιμες της συνολικής αντοχής της κοχλίωσης, για κάθε συνδυασμό διαμέτρου – ποιότητας κοχλιών.Δυνατότητα άμεσης επιλογής μεθόδου ενίσχυσης της κοχλίωσης και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της κάθε μιάς.

Τεύχος – Αποτελέσματα συνδέσεων

Τα αποτελέσματα της επίλυσης εμφανίζονται στο τεύχος για επεξεργασία ή εκτύπωση. Δίνεται η δυνατότητα οικονομικής εκτύπωσης μέσω φίλτρων. Οι λεπτομέρειες της σύνδεσης μπορούν να εισαχθούν στο σχέδιο της μελέτης στο Fespa.

Συνεργασία με το Fespa

Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα εξαγωγής αρχείου tek, προκειμένου να γίνει περαιτέρω επεξεργασία και σχεδίαση μέσω του Fespa. Το παραγόμενο αρχείο αποτελείται από δύο «ορόφους», στον έναν εμφανίζεται η πλάγια και στον άλλο η πρόσθια όψη. Επίσης μπορεί να τυπωθεί αυτόνομα ή να μεταφερθεί (με αντιγραφή – επικόλληση) πάνω στο αρχείο της μελέτης.

Αποτελέσματα

3D Απεικόνιση