Σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών για έκδοση οικοδομικής άδειας

Η Οικοδομική Άδεια είναι απαιτούμενη για τη νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας δόμησης η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες μικρής κλίμακας (π.χ. ανέργεση ακινήτου, προσθήκη ή επισκευή κτιρίων, κατεδάφιση, αλλαγή χρήσης, κατασκευή πισίνας, κατασκευή περιτειχίσεων και περιφράξεων ή υπόγειων δεξαμενών, κ.ά.).

Πέραν της οικοδομικής άδειας, η πλειοψηφία των εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτεί εξίσου Έγκριση η οποία επέρχεται κατόπιν υποβολής τεχνικής έκθεσης του αρμόδιου Μηχανικού και ανάληψη επίβλεψης. Ανάλογα με το είδος της εκτελεσθείσας εργασίας, υπάρχουν διαφοροποιήσεις και εξαιρέσεις συμφώνως κείμενης νομοθεσίας.

Η Ergodesign, επενδύοντας σε συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση, συμβαδίζει πάντα με τις όποιες αλλαγές αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο και παρέχει ένα πλήρες πακέτο έκδοσης οικοδομικής άδειας, επίβλεψης, Διαχείρισης Έργου και υλοποίησης.