Οργάνωση & Συντονισμός Έργου

Συντονισμός και υλοποίηση των απαραίτητων σχεδίων και υπολογισμών που πρέπει να τεκμηριώνουν ένα τεχνικό έργο

Διοργάνωση Σεμιναρίων

Επιμόρφωση Μηχανικών σε εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα μέσω ευέλικτων σεμιναρίων

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών για έκδοση οικοδομικής άδειας

Κατασκευαστικές λύσεις με χρήση βιομηχανικών προϊόντων για τοιχοποιία

Σχεδίαση βιομηχανικών προϊόντων με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και σύγχρονων υλικών

Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

Έλεγχος νομιμότητας, αξιολόγηση αυθαιρεσιών και υπολογισμός ύψους προστίμου

Σύνταξη Προϋπολογισμού

Υπολογισμός και επιμερισμός οικονομικών δεσμεύσεων στην πάροδο του χρόνου

Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος

Σύνδεση ημερομηνίας ορόσημων και ολοκλήρωσης του έργου με τις χρηματικές ροές

Επιθεώρηση

Διατήρηση κατασκευαστικών εργασιών μέχρι ολοκλήρωσης και έγκρισης ελέγχου

Εκτίμηση

Προσδιορισμός τιμήματος για χρήση κτιρίου ή προσδιορισμός επενδυτικής αξίας

Επίβλεψη Έργου

Τεχνική όσο και Διοικητική - Οικονομική Επίβλεψη που διασφαλίζει την ποιότητα, την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμού ενός Έργου

Διαχείριση Έργου

Εξασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης και της εμπρόθεσμης αλλά και εντός προϋπολογισμού παράδοσης ενός τεχνικού έργου

Κατασκευή

Ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων και έναρξη δόμησης

Μελέτη

Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών που καλύπτουν όλο το φάσμα απαιτήσεων ενός Έργου και εξαλείφουν όλα τα απρόσμενα νομικά ή τεχνικά ζητήματα