Συντονισμός και υλοποίηση των απαραίτητων σχεδίων και υπολογισμών που πρέπει να τεκμηριώνουν ένα τεχνικό έργο

Η Ergodesign, πέρα από την ίδια τη μελέτη και επίβλεψη ενός τεχνικού έργου, είναι σε θέση να αναλάβει την υλοποίηση των απαραίτητων σχεδίων και υπολογισμών που πρέπει να τεκμηριώνουν ένα τεχνικό έργο ή να συνοδεύουν μια οικοδομική άδεια, καθώς και να εκπονεί ολοκληρωμένο υπολογισμό των αμοιβών, τη σύνταξη των φακέλων Υγείας και Ασφάλειας (ΣΑΥ-ΦΑΥ), τις απαραίτητες τεχνικές εκθέσεις, προμετρήσεις και ό,τι άλλο απαιτεί ένας πλήρης φάκελος προς κατάθεση σε Δημόσιο Φορέα.

Χρησιμοποιώντας Εργαλεία που Εμπιστευόμαστε, εξειδικευμένο δηλαδή λογισμικό για την εκτέλεση της κάθε εργασίας και έχοντας άριστη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, είμαστε οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες, από το στάδιο της Μελέτης έως και την παράδοση εκάστου έργου.