Υπολογισμός και επιμερισμός οικονομικών δεσμεύσεων στην πάροδο του χρόνου

Σε απόλυτη αρμονία με το πλαίσιο διαδικασιών και το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, η Ergodesign αναλαμβάνει την προκοστολόγηση, τη σύνταξη προϋπολογισμού καθώς και την παρακολούθηση των δαπανών καθ’ όλη την πορεία εξέλιξης ενός Έργου.

Η σύνταξη προϋπολογισμού, είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία Διοίκησης Έργου. Η σημασία Προϋπολογισμού έγκειται στο γεγονός ότι αποτρέπει τη δημιουργία μη απαραίτητων εξόδων κατασκευής αλλά και επιτυγχάνει τον σωστό καταμερισμό δαπανών στις κατασκευαστικές ανάγκες. Επιπρόσθετα, η Κοστολογική Παρακολούθηση των επιμέρους εργασιών, διασφαλίζει την επιτυχή αποπεράτωση του Έργου χωρίς ελλείψεις και με απόλυτη απόδοση των λειτουργικών – τεχνικών προδιαγραφών και των αισθητικών χαρακτηριστικών που πρέπει να διέπουν μια τεχνική κατασκευή.