Τεχνική όσο και Διοικητική - Οικονομική Επίβλεψη που διασφαλίζει την ποιότητα, την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμού ενός Έργου

Μετά το πέρας της εκπόνησης μιας ανατιθέμενης τεχνικής μελέτης, η Ergodesign έχει τη δυνατότητα να αναλάβει με επαγγελματισμό την Επίβλεψη όλων των τύπων έργων (αρχιτεκτονικά, στατικά, ενισχύσεις κτιρίων, ενεργειακές αποδόσεις κτιρίων κ.ά.) και μιας μεγάλης γκάμας επιμέρους τεχνικών εργασιών (όπως αναπαλαίωση διατηρητέων, ενίσχυση κατασκευής για σεισμικά φορτία, προσθήκες σε μονοκατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών, κ.λπ.), ξεκινώντας από την εκκίνηση του έργου μέχρι και την επιτυχή αποπεράτωσή του.

Η επίβλεψη ενός έργου περιλαμβάνει τόσο την Τεχνική Επίβλεψη όσο και την Διοικητική – Οικονομική επίβλεψη. Το κλειδί της επιτυχίας μας είναι η διασφάλιση της ποιότητας, των χρονοδιαγραμμάτων αλλά και του οικονομικού προϋπολογισμού παράλληλα. Οι επιβλέποντες Μηχανικοί της Ergodesign μπορούν να εγγυηθούν την ομαλή διαχείριση όλων των νομικών και τεχνικών ζητημάτων που μπορεί να ανακύψουν στην πορεία ενός έργου αλλά και να διαφυλάσσουν, σε κάθε στάδιο εκτέλεσής του, την ποιότητα και την ασφάλεια, αποτρέποντας έτσι τυχόν κακοτεχνίες ή εφαρμογή μη ενδεδειγμένων διαδικασιών που πάντα έχουν ως απότοκο τη μελλοντική φθορά ή ζημία του δομήματος.

Αρχή της Ergodesign είναι, καθ’ όλη την διάρκειας ζωής ενός έργου, να τοποθετεί τον πελάτη/συνεργάτη στο επίκεντρο της διαδικασίας παρέχοντας συνεχή και διάφανη ανατροφοδότηση για την πρόοδο των εργασιών και υποστηρίζοντας μια αμφίπλευρη διαδικασία λήψης αποφάσεων.