Προσδιορισμός τιμήματος για χρήση κτιρίου ή προσδιορισμός επενδυτικής αξίας

Η Ergodesign παρέχει υπηρεσίες εκτίμησης για ακίνητα για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων και την οριστικοποίηση μιας επικείμενης αγοροπωλησίας ή μίσθωσης.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιούμε εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό της επενδυτικής αξίας ενός ακινήτου για οιαδήποτε χρήση (δανειοδότηση ή υποθήκευση, επίλυση δικαστικών διαφορών, ασφαλιστικούς σκοπούς, εταιρική συγχώνευση, ορισμό αποζημίωσης από Δημόσιο κ.λπ.). Ανταποκρινόμενοι πάντα στη χρονική στιγμή της εκτίμησης, προσδιορίζουμε με ακρίβεια όλες τις παραμέτρους που καθορίζουν την αξία ενός ακινήτου ώστε να εξάγουμε ένα αποτέλεσμα που θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στην εκάστη περίπτωση ακίνητης περιουσίας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τους τρέχοντες οικονομικούς δείκτες.

Η τεχνογνωσία των Μηχανικών μας σε συνδυασμό με την εμπειρία μας εγγυάται την απόλυτη και αντικειμενική ορθότητα της αποτίμησης αξίας.