Σύνδεση ημερομηνίας ορόσημων και ολοκλήρωσης του έργου με τις χρηματικές ροές

Ο κύκλος ζωής ενός τεχνικού Έργου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της κάθε προγραμματισμένης εργασίας. Στο πλαίσιο της Διαχείρισης Έργου, η Ergodesign αναλαμβάνει με ακεραιότητα και συνέπεια την παρακολούθηση της προόδου όλων των εργασιών και διασφαλίζει την απρόσκοπτη περάτωση του Έργου. Εξασφαλίζει την ολοκλήρωση των εργασιών εντός των χρονικών δεσμεύσεων που έχουν τεθεί, διανέμοντας παράλληλα το διαθέσιμο κεφάλαιο στα διάφορα στάδια του έργου.

Η τήρηση των προθεσμιών και η διαχείριση των όποιων αλλαγών ή απρόβλεπτων προβλημάτων χωρίς αποκλίσεις από τις αρχικά εκφρασμένες απαιτήσεις των πελατών μας, επιτυγχάνεται χάριν της εμπειρίας των Μηχανικών της Ergodesign. Η ομάδα μας, συνεκτιμώντας παράλληλα την τεχνική ασφάλεια, τη διατήρηση της ποιότητας και τον καθορισμένο προϋπολογισμό, είναι σε θέση να πραγματώνει την έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη απαραίτητων μέτρων και ενεργειών.