Διατήρηση κατασκευαστικών εργασιών μέχρι ολοκλήρωσης και έγκρισης ελέγχου

Λαμβάνοντας υπόψιν τις προδιαγραφές και τους συμφωνηθέντες όρους, η ομάδα της Ergodesign πραγματώνει την τελική επιθεώρηση ενός Έργου για να πιστοποιήσει την πλήρη και σύμφωνη με τους όρους της Συμβάσεως αποπεράτωση των εργασιών της κατασκευής.

Ο εντεταλμένος Μηχανικός κρίνει αν το Έργο έχει περατωθεί, αν παρουσιάζει ελαττώματα ή ελλείψεις και αν αυτό χρειάζεται, αναφέρει τις εργασίες που απομένουν για εκτέλεση. Η διενέργεια επιθεωρήσεων στο εργοτάξιο βασίζεται σε παραδεδεγμένες τεχνικές διαδικασίες και στην τεχνική δεοντολογία, τηρουμένων ταυτόχρονα οποιονδήποτε καθηκόντων ή απαιτήσεων επιβάλλονται από το θεσμικό και νομικό πλαίσιο.