Έλεγχος επάρκειας φέρουσας τοιχοποιίας με Pushover και Χρονοϊστορία

Το FespaT λειτουργεί σε ενιαίο περιβάλλον με το FespaR αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο μικτά συστήματα (τοιχοποιία – σκυρόδεμα – χάλυβας), όπου όλος ο φορέας επιλύεται ενιαία και κάθε υλικό ελέγχεται χωριστά με τον κανονισμό του. Η κύρια μέθοδος επίλυσης είναι η ανάλυση Pushover, τόσο επειδή η τοιχοποιία είναι κατ” εξοχήν μη γραμμικό υλικό, όσο και επειδή το επιβάλει ο EC8-3. Γι’ αυτό το σκοπό έχουν υλοποιηθεί προηγμένα υπολογιστικά προσομοιώματα όπως το νέο μέλος τοιχοποιίας με την ειδική μη γραμμική συμπεριφορά και ο μεταβλητός κόμβος ελέγχου/σύγκλισης. Παράλληλα, διαθέσιμη είναι και η ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας με τοπικούς δείκτες πλαστιμότητας m ή καθολικό δείκτη q. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων τεκμηριώνονται τόσο γραφικά όσο και αναλυτικά στο Τεύχος μελέτης, παραθέτοντας το αντίστοιχο τυπολόγιο του ΚΑΔΕΤ και του EC8-3.

FESPA T
Περισσότερες πληροφορίες:
FESPA T