Γιατί ο έλεγχος επάρκειας δεν σημαίνει και ενισχύσεις

Απο το webinar FespaR που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2018, παρακολουθήσετε παράδειγμα μελέτης στατικής επάρκειας και ελέγχου υφιστάμενης αυθαίρετης κατασκευής με την χρήση της μη γραμμικής στατικής ανάλυσης Pushover σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

Παρακολουθείστε την πορεία μελέτης στατικής επάρκειας από την αυτόματη τροφοδότηση οπλισμών δοκών και υποστυλωμάτων μετά από επίλυση με παλαιούς κανονισμούς, την τροποποίησή τους με τα ειδικά εργαλεία του προγράμματος, όπου αυτό είναι απαραίτητο, τον καθορισμό του επιπέδου γνώσης και των αντοχών νέου & υφιστάμενου σκυροδέματος & οπλισμών μέχρι την παράγωγή των διαγραμμάτων απαίτησης-ικανότητα (ADRS) και των λόγων ανεπάρκειας μελών λ για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας.

FESPA R EXTENDED
Περισσότερες πληροφορίες:
FESPA R EXTENDED