Νέες δυνατότητες στο «Τοπογραφικό»

Το Module «Κτηματολόγιο» σε Tekton & Fespa για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Ελληνικό κτηματολόγιο

Το module «Κτηματολόγιο» αποτελεί επέκταση των δυνατοτήτων της οντότητας «Τοπογραφικό» με αναδιάρθρωση των υπαρχόντων παραμέτρων & προσθήκη νέων παραμέτρων και εντολών, ώστε να μπορεί ο μελετητής να επεξεργαστεί καλύτερα το τοπογραφικό του διάγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Επιπλέον, το module περιλαμβάνει επέκταση του menu CAD με νέα ειδική διαδικασία μετατροπής του αρχείου *tek σε αρχείο *.dxf με την απαιτούμενη διαστρωμάτωση (layers) καθώς και ενσωματωμένη διαδικασία ελέγχων κατά τη διαδικασία μετατροπής ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοχή του παραγόμενου αρχείου από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κτηματολογίου.

«Σημείο» & «Πολυγραμμή», υπο-οντότητες του «Τοπογραφικού»

Η οντότητα «Τοπογραφικό» αποτελείται από τις ενεργές υπό-οντότητες «Σημείο» και «Πολυγραμμή», αλληλένδετες μεταξύ τους, οι οποίες χρησιμεύουν για την εισαγωγή, επεξεργασία και σχεδίαση όλων των γεωμετρικών στοιχείων ενός τοπογραφικού διαγράμματος.

Στις δύο αυτές υπο-οντότητες αποδίδονται τα layers. Τόσο το «Σημείο» όσο και η «Πολυγραμμή» μέσω της παραμέτρου «Σχόλιο» μπορούν να συνοδεύονται από κείμενο αποδιδόμενο αυτόματα στο ίδιο layer με αυτές, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τις προδιαγραφές του κτηματολογίου.

Αλλαγές & προσθήκες σε παραμέτρους & εντολές του «Τοπογραφικού»

Οι αλλαγές στις παραμέτρους χειρισμού του «Τοπογραφικού» συνοψίζονται σε:

Επιπλέον έχουν γίνει αλλαγές, προσθήκες και βελτιώσεις και στην εργαλειογραμμή του «Τοπογραφικού»:

Μετονομασία της εντολής «Καθορισμός πολυγώνου» σε «Καθορισμός Πολυγώνου / Πολυγραμμής» με την οποία υπάρχει πλέον η δυνατότητα σχεδίασης ανοιχτής πολυγραμμής.

Προστέθηκαν οι παρακάτω 8 νέες εντολές: