Ο νέος αντισεισμικός κανονισμός και η δυναμική μέθοδος

Οι έννοιες της ανάλυσης όπως συντονισμός, απόσβεση, ιδιομορφές, ιδιοπερίοδοι, σεισμικό φάσμα, απόκριση των κατασκευών, ισοδύναμη στατική μέθοδος, δυναμική φασματική ανάλυση, μέθοδοι επαλληλίας ιδιομορφικών αποκρίσεων (SRSS και CQC), παρουσιάζονται με απλότητα και σαφήνεια, την ίδια στιγμή που συνδέονται με τους ελέγχους και απαιτήσεις από το οπλισμένο σκυρόδεμα για πλαστιμότητα, πλαστικές αρθρώσεις και ικανοτικό σχεδιασμό των κατασκευών.